Υποβολή αιτήσεων καταγραφής σημείων υδροληψίας

Ο Δήμος Πέλλας ενημερώνει τους δημότες οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους σημείο υδροληψίας ότι θα πρέπει μέχρι τις 15 Μαΐου 2014 να καταθέσουν αίτηση εγγραφής σημείου υδροληψίας (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ) στο Δημαρχείο στο 2ο όροφο (κα Σαλονικίδου, τηλ. 2382350818).

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος παραλαμβάνει τον φάκελο με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση και:
α) ασκεί τυπικό έλενχο ως προς τη πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης,
β) διαβιβάζει τον φάκελο, μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του, στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει και την ευθύνη της εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 6 της (α) σχετικής ΚΥΑ, αναφέρεται ότι «...Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς την χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού». Λόγω του ότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ακόμη το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποιημένης έκδοσης του κωδικού Ε.Μ.Σ.Υ. και για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, μπορεί να ληφθεί υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Υδάτων ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του δικαιούχου, που έγινε στο Δήμο, όπου ανήκει το σημείο υδροληψίας.

Διαβάστηκε 3521 φορές