Γνωστοποίηση Ειδικού Συνεργάτη Περιβαλλοντος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
3) Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πέλλας

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.

Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία ή ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ αντίστοιχα με την ειδικότητά τους.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η ειδίκευση αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κλπ). Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου αξιολογείται θετικά.

Δ) Πτυχίο καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Η ύπαρξη δεύτερης ξένης γλώσσας αξιολογείται θετικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 13/02/2017 στο γραφείο 18, 2ο όροφος, τηλ. 23823 50802 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2160 φορές