Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-01-2018

1η Συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 23-1-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν. 3203/2003 και του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


2η Συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 23-1-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Δήμου Πέλλας και Πανεπιστημίου Μακεδονία στο ερευνητικό πρόγραμμα « Γιαννιτσά: Μια πόλη σε πόλεμο (Σεπτέμβριος 1944)».
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2018.
 3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης στο ΚΕΚΑΠΠΑ και στους συλλόγους Κρύας βρύσης χώρων του Δημοτικού Κτιρίου πλησίον του Πνευματικού Κέντρου για λειτουργικές τους ανάγκες.
 4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4421/2016 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
 5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4421/2016 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
 6. Συγκρότηση επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4421/2016 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
 7. Παραίτηση - αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ.
 8. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Υποστήριξη του Δήμου Πέλλας ως ενδιάμεσος φορέας για την ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών, με κωδικό ΟΠΣ 5010938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2010".
 9. Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2018.
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια της πράξης: Ενεργειακή αποδοτικότητα στην διασυνοριακή περιοχή σαν ενδεικτικός παράγοντας περιβαλλοντικής πολιτικής (Enercy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy), με ακρωνύμιο ENPOL - E.E.
 11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελιών.
 12. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.
 13. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Συντήρηση πρανούς δυτικής τάφρου του οικισμού Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 52.000,00 €.
 14. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
 15. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
 16. Παράταση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας έτους 2017.
 17. Παράταση συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοποιείου, γάλακτος υπαλλήλων, θερμού ασφαλτομίγματος και χρωμάτων έτους 2017.
 18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας έτους 2018.
 19. Έγκριση διενέργειας : α) προμήθειας τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Ν.Π. του Δ. Πέλλας έτους 2018 και β) προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δ. Πέλλας και των Ν.Π. Δ. Πέλλας έτους 2018.
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και επισκευής ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Πέλλας για τα έτη 2018 και 2019.
 21. Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων λόγω παραγραφής τους.
 22. Έγκριση μεταβάσεων της Δ.Υ κας Χερκελετζή Αναστασίας στη Ρώμη από 18-23 Φεβρουαρίου 2018 και στη Βάρνα Βουλγαρίας από 14-19 Μαϊου 2018 και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησής της.
 23. Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης.
 24. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την βράβευση των αθλητών και αθλητριών του Δήμου Πέλλας που διακρίθηκαν το 2017.
 25. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (σε επίτιμους καλεσμένους) για τις ανάγκες προβολής και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Πέλλας.
 26. Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης "27ο Καραναβάλι 2018" στην Κρύα Βρύση.
 27. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Δ.Κ.Γιαννιτσών.
 28. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
 29. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων.
 30. Θέση σε κυκλοφορία των δύο φορτηγών αυτ/των που παραχώρησε η ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας στο Δήμο Πέλλας.
 31. Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
 32. Κοπή ξερών δένδρων.
 33. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.
 • Εισηγητής του 1ου,2ου,4ου,5ου,6ου και 33ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
 • Εισηγητής του 3ου θέματος ο Πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος .
 • Εισηγητής του 7ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
 • Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 14ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
 • Εισηγητής από το 15ο μέχρι και το 29ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία .
 • Εισηγητής του 30ου και 32ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας
 • Εισηγητής του 31ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1370 φορές