Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-2-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 19-2-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Οργάνωση άρδευσης Δήμου Πέλλας για το 2019.
2.    Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την 1η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2019.
3.    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: Δράσεις για την ενημέρωση και πρόληψη για την σχολική βία και τον ρατσισμό, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
4.    Ένταξη του Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα Erasmus με ακρωνύμιο LOUD.
5.    Έγκριση της αριθμ. 20/2018 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Πέλλας καθώς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
6.    Έγκριση της αριθμ. 44/2018 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωσή τους καθώς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησής.
7.    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου.
8.    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος, πρ/σμού: 65.145,31 € Α.Μ. 21/2018.
9.    Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή φυσικού εδάφους των έργων με τίτλο: α) Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου Δήμου Πέλλας, β) Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού, Τριφυλλίου και Παλαιού Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας.
10.     Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας – Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
11.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με κωδικό ΟΠΣ 5030934 στον Άξονα Προτεραιότητας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους του τομείς, το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
12.     Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών με κωδικό ΟΠΣ 5030950 στον Άξονα Προτεραιότητας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους του τομείς, το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
13.     Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών με κωδικό ΟΠΣ 5030946 στον Άξονα Προτεραιότητας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους του τομείς, το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
14.    Ορισμός επιτροπής καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 270/81 για το 2019.
15.    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στο Δήμο Πέλλας.
16.    Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
17.    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
18.    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Μαρτίου 2019
19.    Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
20.    Λύση σύμβασης μίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης.
21.    Έγκριση εργασιών καθαρισμού μισθωμένων αγροτεμαχίων.
22.    Διαγραφή οφειλών
23.    Εκμίσθωση ηλεκτρονικού πίνακα για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον προαύλιο χώρο του  καταστήματος της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
24.    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
25.    Αίτημα διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
26.    Κοπή δένδρων
27.    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου ,15ου και 27ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 3ου , 4ου , 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 14ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 16ο μέχρι και το 23ο θέμα η αντιδήμαρχος κ. Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 727 φορές