Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-5-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή προκαταβολής για έκδοση άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2020
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια:«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας, έτους 2020», Α.Μ.4/2020, Πρ/μός:53.940,00€ με Φ.Π.Α.
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη του έργου με τίτλο: «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά», Α.Μ. 26/2018, Πρ/μός:157.555,16€ με ΦΠΑ
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη του έργου με τίτλο: «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά», Α.Μ. 26/2018, Πρ/μός:157.555,16€ με ΦΠΑ
5. Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες PVC με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας», Πρ/μού: 1.447.000,00€ με ΦΠΑ, Α.Μ.1/2019
6. Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων-επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.750.000,00€ με ΦΠΑ, Α.Μ.24/2018
7. Επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:«Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας (Rettoping) υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών Δ.Πέλλας, Νομού Πέλλας», Α.Μ.25/2019, Πρ/μού:104.915,10€
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για 2.314,83€ για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Λάκκας Δ.Πέλλας
9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 1.465,76€
10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Interreg Ipa Cross-Border Cooperation, Πρόγραμμα «Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020» με τίτλο:«Enhancing the cross border wine experience for local development» και ακρωνύμιο «wine-up»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 710 φορές