Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-9-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄)) που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλους: α) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Γιαννιτσών», Β) «Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Γιαννιτσών» και γ) «Ανάπτυξη ανέργων ΑΜΕΑ στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Γιαννιτσών», στην πρόσκληση με κωδ.:176.8iii-8v-9i, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονες Προτεραιότητας ΑΞ08 & ΑΞ09Β)
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών», Α.Μ.18/2018, Πρ/μου:665.367,79€ (με ΦΠΑ)
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών», Α.Μ.18/2018, Πρ/μου:665.367,79€ (με ΦΠΑ)
5. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε. Πέλλας του Δ.Πέλλας» Α.Μ. 25/2018  Πρ/μού:1.154.870,28€
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το υποέργο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε. Πέλλας του Δ.Πέλλας» Α.Μ. 25/2018  Πρ/μού:1.154.870,28€
7. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής προσφοράς κι ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Συμπληρωματική προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας, έτους 2020», Α.Μ.12/2020, Πρ/μού:19.999,36€ με το ΦΠΑ
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών-συνολική βαθμολόγηση προσφορών) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Μελέτη του έργου με τίτλο: «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά», Α.Μ. 26/2018, Πρ/μός:157.555,16€ με ΦΠΑ
9. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής (Ο.Τ. 4)», Α.Μ. 2/2020, Πρ/μού:48.139,91€
10. Τροποποίηση (παράταση) της υπ΄αριθ.πρωτ.:32229/2019 σύμβασης ειδών παντοπωλείου και γάλακτος υπαλλήλων,  μεταξύ του Δ.Πέλλας και της εταιρείας Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΔΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την τέλεση εκδηλώσεων μνήμης στον Ομαδικό Τάφο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 639 φορές