Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 16-02-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12:30μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2019
3. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2019
4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
5. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης τεχνικών γεφύρωσης Δ.Πέλλας (Αχλαδοχώρι, Πενταπλάτανος)» Α.Μ. 8/2020  Πρ/μού:52.627,22€
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την μελέτη: «Μελέτη αποκατάστασης τεχνικών γεφύρωσης Δ.Πέλλας (Αχλαδοχώρι, Πενταπλάτανος)» Α.Μ. 8/2020  Πρ/μού:52.627,22€
7. Διενέργεια κλήρωσης κατόπιν της αριθ. 8/2021 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 26, 28 & 29 (Είδη Αρτοποιείου) στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το έτος 2021», Α.Μ.15/2020, Πρ/μου:213.783,05€
8. Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού (πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση» Α.Μ. 3/2020  Πρ/μού:19.421,70€
9. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«Κατασκευή αρδευτικού δικτύου-δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «Καλαμποκιές» Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Ε. Κύρρου Δ.Πέλλας», Α.Μ.39/2018,  Πρ/μού:336.127,22€ με ΦΠΑ
10. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθ.148/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
11. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο αγρόκτημα του Αγίου Λουκά, κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης, Αγίου Λουκά και σύνδεσή τους με την Ε.Ε.Λ. και δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Παλαιφύτου της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου»
12. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο αγρόκτημα του Αγίου Λουκά, κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης, Αγίου Λουκά και σύνδεσή τους με την Ε.Ε.Λ. και δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Παλαιφύτου της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου» για ένταξη στην πρόσκληση 02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας (Καρυώτισσα, Αραβησσός, Ν. Μυλότοπος, Κρύα Βρύση»
14. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας (Καρυώτισσα, Αραβησσός, Ν. Μυλότοπος, Κρύα Βρύση» για ένταξη στην πρόσκληση 01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
15. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
16. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 08 «Smart Cities» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
17. Διαγραφή Οφειλών
18. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλών
19. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη του Δ.Πέλλας
20. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κοινότητα Εσωβάλτων Δ.Πέλλας

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 759 φορές