Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς στις 29-04-2021

Kαλείστε, όπως προσέλθετε σε έκτακτη, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί, στις 29-04-2021 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. - 12μεσημβρίας, για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου "Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας", Α.Μ.5/2021, Πρ/μού:22.046,24€ (με ΦΠΑ24%)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην άμεση ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανωτέρω υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 342 φορές