Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 18-10-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13:30' μετά μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια της πράξης «Enhancing the cross border wine experience for local development» με ακρωνύμιο «wine-up» - Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021
3. Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης των παρελάσεων της 20ης και 28ης Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 173 φορές