Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 20-12-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12:30μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών οικοδομικού υλικού και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ειδών καθαριότητας
3. Παράταση σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας
4. Παράταση σύμβασης προμήθειας αδρανών υλικών (3Α) για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας, έτους 2021
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας  για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας 2021-2022, Προϋπολογισμού: 103.591,60€ χωρίς Φ.Π.Α. Α.Μ. 21/2021
6. Έγκριση μελέτης: «Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών υποστήριξης προτάσεων ΣΒΑΚ και μελετών δημιουργίας ιστορικής διαδρομής – ανάδειξης Μνημείων και ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας»
7. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας - Ν.Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού
8. Αποδοχή δωρεάς υπαίθριων οργάνων γυμναστικής για την Κοινότητα Κρύας Βρύσης
9. Διαγραφή οφειλών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 134 φορές