Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 07-04-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, ώρα 12:30 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσληψη προσωπικού Δ.Πέλλας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, σύμφωνα με την εγκύκλιο 214/2022 του ΥΠΕΣ
2. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ. Πέλλας για το έτος 2022» (Α.Μ. 2/2022, Πρ/μός:74.371,49€)
3. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α), Α.Μ.4/2022, Πρ/σμός:74.007,17€
4. Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπή παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
5. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδρομή του Δ.Πέλλας στο Ευρωπαϊκό forum  για την αστική ασφάλεια (E.F.U.S.), για το έτος 2022
6. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.24178/2021 σύμβασης μεταξύ Δ.Πέλλας και Αναπτυξιακής Ε.Π.Ε., ως προς τη χρονική διάρκεια
7. Έγκριση των μελετών για την Πράξη με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» και των υποέργων αυτής, του Προγράμματος Επενδύσεων «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» της Πρόσκλησης με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 175 φορές