Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 03-05-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 3 Mαΐου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020»
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ. Πέλλας για το έτος 2022» (Α.Μ. 2/2022, Πρ/μός:74.371,49€)
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 2.314,83€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δ.Πέλλας
4. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 96,72€
5. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 1.597,47€
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 4 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 545 φορές