Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2019

Γιαννιτσά,  28-05-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 12311

Ο Δήμαρχος  Πέλλας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 29/05/2019 μέχρι και την 04/06/2019 στον Πρόεδρο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 757 φορές