Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ψηφιακού Τουριστικού Οδηγού

Γιαννιτσά, 22-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 17977
Πληροφορίες: Σταυρίδου Πασχαλίνα
Τηλέφωνο: 2382350833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τίτλος έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ PORTAL ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακού τουριστικού - πολιτιστικού οδηγού πόλης και χαρτογραφικό portal με υπηρεσίες εικονικού ξεναγού μέσω φορητών συσκευών στο Δήμο Πέλλας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 52.997,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 48500000-3, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Εναριθ. Έργου 2018ΕΠ00810203) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας  ΑΞ02: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6899/10-12-18 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5031158 (Κωδ. Απόφασης:6191).
 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από  εθνικούς όρους  μέσω του ΠΔΕ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και β) τους όρους του παρόντος τεύχους  και θα διενεργηθεί στις 19/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών ) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου Γιαννιτσά (2ος όροφος, αίθουσα «γυάλινο»).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, στα e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 755 φορές