Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη της ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ, που αφορά στην πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

102

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

8 ΜΗΝΕΣ

1
103

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Συντηρητής Μηχανημάτων)

8 ΜΗΝΕΣ

1
104

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Περιβάλλοντος και Αντιρύπανσης)

8 ΜΗΝΕΣ

1
105

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1
106

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΩΝ
(ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)

8 ΜΗΝΕΣ

1

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο του ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου του ΑΣΕΠ.

Διαβάστηκε 1788 φορές