ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Για την διενέργεια εργασιών για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2021»
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Με την αριθμ. 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών»

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

***12/11/2020 - Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής οι τιμές των άρθρων 7, 8 και 9 του τιμολογίου μελέτης είναι λανθασμένες, ως εκ τούτου ισχύουν ως ορθές οι τιμές που αναγράφονται στο τεύχος του προϋπολογισμού. Tο ορθό τεύχος τιμολογίου μελέτης έχει αναρτηθεί στο χώρο των συνημμένων του διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ***

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 836.220,66€ (με ΦΠΑ).

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Λυκείου Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 641.865,21€ (με ΦΠΑ).

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο Δήμαρχος Πέλλας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2021, αξίας 213.783,05  € με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης:


Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις