Αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  είναι αρμόδια για  την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.  
 
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κ.Ε.Π. σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Συχνές διαδικασίες του  ΚΕΠ:

- Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
- Επικύρωση φωτοαντιγράφων
- Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
- Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
- Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
- Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
- Έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
- Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
- Έκδοση αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου κ.ά.
- Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
- Επιδότηση ενοικίου δικαιούχων του ΟΕΚ για παλαιούς και νέους δικαιούχους
- Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
- Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθ. 22 του Ν. 1836/89 - ΟΑΕΔ
- Οικογενειακό επίδομα - ΟΑΕΔ
- Παραλαβή άδειας οδήγησης
- Έκδοση επαγγελματικών αδειών
- Ανανέωση άδειας οδήγησης
- Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
- Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
- Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους
- Εγγραφή σε δημοτολόγια
- Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
- Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
- Ασφαλιστική ενημερότητα, διαγραφές, κλπ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ 

       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται η σύνταξη). Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα) αποβιώσαντος συνταξιούχου αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης που ήταν και συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημερίου. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου - πολιτικού ή στρατιωτικού - στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα). Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας). Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης στην Πατρική οικογένεια (πολιτικών - στρατιωτικών συνταξιούχων)  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Δεν έχουν, έως τώρα, καθορισθεί διοικητικές διαδικασίες για διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Θέματα Στρατολογίας) Στρατολογικά Γραφεία Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης θρησκευτικών λειτουργών ή μοναχών ή δόκιμων μοναχών γνωστής θρησκείας. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης καταδικαζομένων σε καθαίρεση. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρων τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων. Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών. Χορήγηση αναβολής κατάταξης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε όσους διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψηφίους σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού. Χορήγηση αναβολής κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας. Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε ναυτολογημένους. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες. Χορήγηση αναβολής κατάταξης όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή. Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας. Υγειονομική Εξέταση όσων αδυνατούν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις για λόγους υγείας. Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων. Συμπλήρωση ή καταχώριση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα. Αναγνώριση υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους. Χορήγηση αναβολής κατάταξης μεταναστών. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταναστών. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε βουλευτές - ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές - ευρωβουλευτές - νομάρχες - δημάρχους - προέδρους κοινοτήτων. Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (πλήρες), τύπου Α΄ και τύπου Β΄.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
Ανανέωση Διαβατηρίου Ενηλίκου. Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (14-18 ετών). Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (κάτω των14 ετών). Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκου (Ατομικό Διαβατήριο). Χορήγηση Άδειας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου . Ενοικίαση Άδειας Περιπτέρου. Ενοικίαση Άδειας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων. Χορήγηση άδειας / Λιανικής άδειας Καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Χορήγηση προσωρινής Άδειας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων. Υποβολή Εγγράφων για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επισημείωση σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης Πρόσληψη Πατρώνυμου, Μητρώνυμου, Επώνυμου Πατέρα, Επώνυμου Μητέρας σε άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός νομίμου γάμου γεννηθέντων. Αλλαγή Επώνυμου. Διόρθωση Επώνυμου, Πατρώνυμου, Μητρώνυμου.
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΙ Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων από τα μητρώα αρρένων Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας από τα μητρώα αρρένων Διαγραφή ανύπαρκτων από τα μητρώα αρρένων Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Χορήγηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ Χορήγηση Πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης των ιδίων Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του. Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή των κοινοτήτων καταγωγής τους. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογενείας είναι γραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων. Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου. Διαγραφή λόγω θανάτου (Από τα Δημοτολόγια). Διόρθωση Κυρίου Ονόματος. Εγγραφή στα Δημοτολόγια. Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός ή εκτός λατομικής περιοχής (άρθρο 5, παρ. 2 του ν. 2115/93) Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός ή εκτός λατομικής περιοχής (άρθρο 5, παρ. 2 του ν. 2115/93) Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απευθείας σύμβαση. Συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο. Υπολογισμός αναλογικών μισθωμάτων. Παράταση σύμβασης ή εισφοράς δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών για μια 10ετία, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη λήξη της 15ετίας. Xορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών.
ΙΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, όπως έκδοση επαγγελματικών αδειών κλπ)
Χορήγηση άδειας Γομωτού - Πυροδότη 1ης κατηγορίας. Θεώρηση άδειας Γομωτού - Πυροδότη . Χορήγηση άδειας αποκολλητή επισφαλών όγκων.( Ξεσκαρωτή ). Χορήγηση άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150 ΚW και για βιομηχανία -βιοτεχνία άνω των 400 ΚW. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150ΚW και για βιομηχανία-βιοτεχνία άνω των 400 ΚW -Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. Άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Άδεια σύστασης και έγκρισης καταστατικών Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Ν. 2190/20) Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. Εγκρίσεις τροποποιήσεων - κωδικοποιήσεων καταστατικών Ανωνύμων Εταιριών. Καταχωρίσεις - ανακοινώσεις στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμών, εκθέσεων ελεγκτών και πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ., αντικατάστασης μελών και συγκρότησης σε σώμα Δ.Σ., εκλογής ελεγκτών Α.Ε., αυξήσεων Μ.Κ. χωρίς τροποποίηση καταστατικού με απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., λύση της εταιρείας και ορισμού εκκαθαριστών, πιστοποίησης καταβολής του αρχικού Μ.Κ.,διαγραφή της Α.Ε. από το μητρώο Α.Ε. και διανομή προσωρινών μερισμάτων. Μετατροπές επιχειρήσεων σε Α.Ε., συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων σε Α.Ε.,συγχωνεύσεις με απορρόφηση Α.Ε. συγχωνεύσεις Ανωνύμων Εταιριών ή σύσταση νέας Α.Ε. Σύσταση εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για την αποτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης ή Κοινωνίας ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. και την εισφορά τους σε Α.Ε., ή των στοιχείων των Α.Ε. για συγχώνευσή τους ή της καθαρής θέσης άλλης μορφής επιχείρησης, μετατρεπομένης σε ΕΠΕ. Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί καταβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο μητρώο Α.Ε. της Υπηρεσίας (Τμήμα Α.Ε.). Άδεια απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων από Α.Ε. (άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20). Ενημέρωση καταναλωτή για τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του. Υποβολή τιμοκαταλόγων για δίδακτρα από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων του Νομάρχη, που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τους ν.1401/83 και 1732/87. Θεώρηση βιβλίων διακίνησης υγρών καυσίμων. Θεώρηση καρτελών, θερμοϋγρομέτρων ψυγείων. Αναθεώρηση Αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιθερμαστή κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη - συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Ηλεκτροτεχνίτη χωρίς εξετάσεις. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Θερμαστή κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Οξυγονοκολλητή κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Πρακτικού Μηχανικού κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Υδραυλικού χωρίς εξετάσεις. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Χειριστή Μηχανήματος (Μ.Ε.) κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού κατόπιν εξετάσεων. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Ψυκτικού χωρίς εξετάσεις. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου -Παραλαβή αδείας. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών, δραστηριοτήτων του Ν.2516/97 και του Ν. 2965/01 (εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής ). Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Παραλαβή αδείας. Χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων άνευ εξετάσεων για αποφοίτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών ,ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου κ.λ.π. Άδεια ίδρυσης - εγκατάστασης αρτοποιείου. Άδεια συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου. Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων (άρθρο 5 Ν. 2516/1997).  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος κλπ) Ανέγερση κατά παρέκκλιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, γραφείων, εκπαιδευτηρίων, ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, κλινικών, σε εκτός σχεδίου περιοχές. Ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικές αποθήκες κ.λπ. σε εκτός σχεδίου περιοχές. Ανέγερση σε εκτός σχεδίου περιοχές κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε απόσταση μικρότερη των 30 m, από τη γραμμή αιγιαλού (ΝΔ 439/70), βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων που από τη φύση τους πρέπει να εγκαθίστανται επί παραλιακών χώρων, καθώς και αξιόλογων τουριστικών-ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές σε εκτός σχεδίου περιοχές. Έγκριση επέκτασης υφιστάμενων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και πρατηρίων υγρών καυσίμων. Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίων πόλεων περιοχές.
ΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
Αιτήσεις - καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές Απόφαση περί αναγνώρισης ιδιωτικής παρόδου σαν προϋφιστάμενη του 1923 Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου Βεβαίωση καταλληλότητας καταστήματος Άδεια χρήσης εκρηκτικών Εγγραφή στα μητρώα μηχανικών Έγκριση τεχνικής έκθεσης και μελέτης επισκευής αποκατάστασης κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια για τη συνηγορία χορήγησης χαμηλότοκων δανείων Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μια κυρωμένη πράξη εφαρμογής όπου περιλαμβάνονται η τελική μορφή καθώς και οι υποχρεώσεις εισφορών σε γη και χρήμα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας. Χαρακτηρισμός αποκεκλεισμένου (τυφλού) οικοπέδου Χορήγηση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών (καθορισμός αυτοψίας - χορήγηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών)
ΙΙΙ. Δ.Ε.Ε.Α.Π. Έγκριση επιδότησης για την Αποκατάσταση - Συντήρηση των Όψεων κτιρίου (Αρχική Α' στάδιο) Υποβολή Τεχνικού Φακέλου για την Αποκατάσταση - Συντήρηση των Όψεων κτιρίου - (Β' στάδιο) Καταβολή επιχορήγησης για την Αποκατάσταση - Συντήρηση των Όψεων Κτιρίου - (Γ΄ στάδιο)  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Αντίγραφο άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους & νηπιαγωγούς. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους & νηπιαγωγούς. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους & νηπιαγωγούς. Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης & μεταβολών για καθηγητές. α) Αποδεικτικό απολύσεως (λόγω απώλειας αντιστοίχου τίτλου),β) πιστοποιητικά σπουδών, γ) πιστοποιητικά σπουδών για στρατολογική χρήση δ) υπηρεσιακά σημειώματα φοίτησης μαθητών και ε) βεβαίωση συμμετοχής στις γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΙΙ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. Ο.Ε.Ε.Κ. Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ο μέσος όρος βαθμών στο θεωρητικό μέρος και ο χαρακτηρισμός στο πρακτικό μέρος Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αναγνώριση ισοτιμίας - κατάταξη τίτλου σπουδών. Β. ΔΙΚΑΤΣΑ Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής. Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης. Βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας. Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής Γ. Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. (για Στρατολογία ή για άλλη χρήση). Πιστοποιητικό Σπουδών Α.Ε.Ι. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Α.Ε.Ι. Πάπυρος από Α.Ε.Ι. Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. (για Στρατολογία ή για άλλη χρήση). Πιστοποιητικό Σπουδών (Σπουδαστικής κατάστασης) Τ.Ε.Ι. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τ.Ε.Ι. Δ. Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βρεφονηπιοκόμου. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οπτικού. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ραδιολογίας - Ακτινολογίας. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Τροφίμων. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) - Μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) - Ακτινοφυσικού Ιατρικής. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Δομικών Έργων (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Έργων Υποδομής (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού (ΠΤ) . Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ορυκτών Πόρων (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οχημάτων (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Πληροφορικής (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (ΤΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Περιβαλλοντολόγου. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (ΠΤ). Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ).

Διαβάστηκε 8635 φορές