ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι,

υποβλήθηκε  με το υπ.αρ. 6710/22.11.2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της Τ.Κ Κρύας Βρύσης Δ.Ε. Κρύας Βρύσης-Δ. Πέλλας-Π.Ε Πέλλας και καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 18-12-2012 μέχρι και 17-1-2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

Φορέας υλοποίησης :’’Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ’’.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.-Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198,  τηλ.:  2313319787 και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας τηλ.:2381351359.

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» Ν.Πέλλας.

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4116 φορές