Άδειες αρδευτικών γεωτρήσεων

Ενημερώνουμε τους δημότες που ενδιαφέρονται για την αδειοδότηση των αρδευτικών τους γεωτρήσεων, ότι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Δημαρχείο στο 2ο όροφο (πληροφορίες κα Σαλονικιδου τηλ. 2382350818, κος Σπαθάς τηλ. 2382350842).

Η παράταση που έχει δοθεί για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 15 Μαίου 2013.

Άδεια χρήσης νερού
Δικαιολογητικά

1) Αίτηση

2) Περιβαλλοντική έκθεση

3) Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίματα κατά περίπτωση 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:20000 κλπ) που θα παρουσιάζει:
Α. τους χώρους χρήσης νερού
Β. τα περιγράμματα των κτιριακών εγκαταστάσεων
Γ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης σε ακτίνα 500 μέτρων από την υδροληψία.
Δ. τις συντεταγμένες χ, ψ του έργου σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87

4) Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:
•    Συμβολαιογραφικό έγγραφο
•    Συμφωνητικό μίσθωσης
•    Απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση
•    Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τροφίμων παραχώρησης της αίτησης, αν πρόκειται για δημόσια έκταση.

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης σύστασης του Νομικού Προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του Συλλογικού οργάνου.

6) Γεωλογική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής ανάλογα με τη χρήση.

7) Βεβαίωση αδυναμίας κάλυψης των αναγκών νερού, για τη συγκεκριμένη χρήση από ΟΤΑ ή άλλο φορέα συλλογικού δικτύου της περιοχής.

8) Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό Νομικού.

9) Απόκομμα τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η. και βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης.

10. Φωτογραφίες γεώτρησης και υδατομετρητή.

Διαβάστηκε 4669 φορές