Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20-3-2013

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 20-3-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ) και υποβολή του προς έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών.
2)    Έγκριση της αριθμ.16/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του πρ/σμού της για το 2013.
3)    Έγκριση της αριθμ. 21/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 8018/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4)    Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας για το έτος 2012 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν.3463/2006.   
5)    Έγκριση της αριθμ. 7/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας  που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του πρ/σμού του για το 2013.
6)    Οργάνωση άρδευσης Δήμου Πέλλας.
7)    Έγκριση της αριθμ. 13/2013 απόφασης της Ο.Ε  που αφορά την έκθεση - κατάσταση υλοποίησης του πρ/σμού  Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πέλλας.
8)    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείων – αιθουσών του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μυλοτόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την στέγαση των γραφείων του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιαννιτσών.
9)    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του υπ΄αριθμ. 112 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αξού , έκτασης 4.288 τ.μ για την επέκταση νεκροταφείων της Τ.Κ. Αξού.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση κουφωμάτων γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Γιαννιτσών, Α.Μ. 113/2009.
11)    Έγκριση δημοπράτησης και τρόπου δημοπράτησης ανάθεσης εργασιών για το έργο: Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθησα της υλοποίησης της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Γιαννιτσών και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ( ΚΕΝΑΚ) , πρ/σμού: 38.500 € με ΦΠΑ.
12)    Διοικητική αποβολή του κ. Αντωνιάδη Βασιλείου του Νεοκλή από δημοτική οδό που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ραχώνας, ενδιάμεσα των Ο.Τ 45 και 46.                    
13)    Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Δεληγιαννίδη Κων/νου και ψήφιση των δαπανών μετακίνησής των.
14)    Μειώσεις μισθωμάτων
15)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
16)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
17)    Διαγραφές οφειλών.
18)    Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
19)    Βράβευση των πρώτων αριστούχων μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου Δ.Κ. Πέλλας στη μνήμη των Χαράλαμπου και Ελένης Μακαρόνα.
20)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 6ου και 20ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος
Εισηγητής του 1ου,7ου, 13ου, 14ου, 15ου, 17ου, 18ου και 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
Εισηγητής του 2ου, 3ου και 4ου θέματος , η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
Εισηγητής του 5ου θέματος ο πρόεδρος  του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας  κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου.
Εισηγητής του 8ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
Εισηγητής του 9ου, 10ου,11ου και 12ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος.
                          
                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 5008 φορές