Εκτελεστική Επιτροπή 1/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθ.Αποφ.  1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου  Πέλλας (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 7171/11-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
2.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
3.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. γ’ του ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Για το σκοπό αυτό ζήτησε από την Εκτεκελεστική Επιτροπή να μελετηθούν και να συζυτηγθούν όλες οι προτάσεις των τοπικών και των δημοτικών κοινοτήτων που αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια  να γίνει ιεράρχηση των έργων ανάλογα με την αναγκαιότητα τους και τον επείγοντα χαρακτήρα τους.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι κατά τόπο Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι παρουσίαζαν τις προτάσεις των δημοτικών ενοτήτων αρμοιδότητας τους.
Μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξαν στα κάτωθι νέα έργα ανά δημοτικής ενότητα:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1.    Την εισήγηση του Προέδρου
2.    Τις εισηγήσεις – τοποθετήσεις των κατά τόπο Αντιδημάρχων
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.3852/2010
4.    Τις αποφάσεςι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας τα κάτωθι προετινόμενα νέα έργα προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος 2011 και σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα έργα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ
                                         1. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                         2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
                                         3. ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ          4. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
                                         5. ΡΟΥΣΟΠΥΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                                         6. ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                                         7. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

  • Κατεβάστε την αρ. 1 απόφαση κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 6409 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Εκτελεστική Επιτροπή 2/2011 »