Εκτελεστική Επιτροπή 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  8

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην  Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου  Πέλλας (άρθρο 63δ Ν. 3852/2010)

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 15280/06-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
2.        ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. δ’ του ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. Όπως είναι γνωστό για το 2012 ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου,   σύμφωνα με το αριθ. 1536/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.            Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 50698/2012 (ΦΕΚ 2832/Β/14-12-2011) Κ.Υ.Α των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών –Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογιμσού -  η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις της επιτροπής διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό.
Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε αρχικά από την οικονομική υπηρεσία του δήμου να συντάξει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 το οποίο και διαβιβάσαμε στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προκειμένου να λάβει γνώση και να γνωμοδητήσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 09 Μαρτίου 2012 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και με την αριθ.2/2012 απόφασή της, ομόφωνα, γνωμοδότησε θετικά στο εν λόγω προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κατά τόπο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα ο προϋπολογισμός του 2012 να είναι ρεαλιστικός, προσαρμοσμένος στα στενά οικονομικά δεδομένα της φετινής χρονιάς αλλά παράλληλα πρέπει να θέτει και τις βάσεις για ένα Καλλικρατικό δήμο με αναπτυξιακή πολιτική και κοινωνικό χαρακτήρα.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση των επιχορήγησεων του Δήμου τόσο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, των δαπανών σε τρίτους αλλά και στον περιορισμό των επιχορηγήσεων ΣΑΤΑ που κατευθύνονται σε αναπτυξιακούς και επενδυτικούς σκοπούς. Επιπλέον ο προϋπολογισμός του Δήμου επιβαρύνεται από τις νέες πρόσθετες αρμοδιότητες που προβλέπει η εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ιδιαίτερα σήμερα που οι υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.  Με δεδομένο λοιπόν την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που προωθεί την περικοπή των δαπανών και τον περιορισμό των χρηματοδοτήσεων  πρότεινε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 που θα εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή να περιέχει τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα έξοδα ώστε να είναι αποτελεσματικός και εναρμονισμένος στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης που διέπει τη χώρα μας.
Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε την ψήφιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


Η Eκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση του προέδρου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- Το αριθ. 1536/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
- Το άρθρο 3 της αριθ. 50698/2012 (ΦΕΚ 2832/Β/14-12-2011) Κ.Υ.Α των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών
- Την αριθ. 2/2012 απόφαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας
- Το προσχέδιο προϋπολογισμού του οικονομικού τμήματος του Δήμου Πέλλας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Το προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Πέλλας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2012
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ    

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 6817 φορές