Εκτελεστική Επιτροπή 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  9


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Πέλλας (άρθρο 63β Ν. 3852/2010)

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 72342/12-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
2.                                                      ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.                                                      ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. β’ του ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
Με το αριθ. πρωτ. 71989/09-11-2012 έγγραφό της, η Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, αρμόδια  υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού, (παρ.6 άρθρο 2 του Π.Δ 89/2011) μας διαβίβασε το προσχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Πέλλας, προς έγκριση.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο προσχέδιο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην ενότητα του επιχειρησιακού προγραμματισμού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επόμενη ενότητα που αφορά τον οικονομικό προγραμματισμό και τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.
 Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κατά τόπο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα να γίνει σωστή ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων ανά υπηρεσία, σε συνδυασμό πάντα με την πλήρη αξιοποίηση των υπάρχοντων πόρων (οικονομικοί, τεχνολογικά μέσα, ανθρώπινο δυναμικό κλπ). Η σωστή αξιολόγηση των προτεραιοτήτων είναι αποραίτητη, έχοντας υπόψη τα στενά οικονομικά δεδομένα της φετινής χρονιάς, χωρίς ωστόσο να ανακόπτεται  η αναπτυξιακή πολιτική και ο κοινωνικός χαρακτήρας του Δήμου Πέλλας.
 Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε την ψήφιση του σχεδίου του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Πέλλας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


Η Eκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση του προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Π.Δ 89/2011
- Το αριθ. πρωτ. 71989/09-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Προγ/σμού & Ανάπτυξης


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος 2013-2014.
Το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος 2013-2014 του Δήμου Πέλλας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2012
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ    

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 6603 φορές