Απόφαση 1/2013 του Κ.Ο.Σ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κ.Ο.Σ.Ε

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 01/2013 συνεδριάσεως των μελών του Κ.Ο.Σ.Ε.
Αρ. απόφασης   1/2013

«Επικαιροποίηση καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων και συμπλήρωση ετήσιας αναφοράς».

Σήμερα την 19 Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών συνεδρίασαν τα μέλη του Κ.Ο.Σ.Ε. ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, με αριθ. πρ. 16982/15-03-2013  η οποία είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Κ.Ο.Σ.Ε. όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 2690/1999 για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά ( 7)  τακτικών μελών της Σ.Ε. ήταν παρόντες πέντε (7)

             
      
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
        1.Σαλονικίδου Ελευθερία         
        2.Αδαμίδου Λουτσία                         
        3.Αβραμίδης Ελευθέριος
        4.Κυριαζής Στέργιος                     
        5.Αλμαλιώτης Θωμάς
        6.Παπαστεργίου Κων/νος
        7. Πασαλή Παρασκευή

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης η υπάλληλος του Δήμου Ξένου Μαρία του Νικολάου, ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού με βαθμό Ε΄ υπεύθυνη για την τήρηση πρακτικών.
Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, έκανε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Κ.Ο.Σ.Ε άρχισαν  να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:
Μια φορά το χρόνο, το ΚΟΣΕ μαζί με την ετήσια καταγραφή συνόλων και δεδομένων,        αποστέλλει αναφορά πεπραγμένων στον ΟΚΧΕ, η οποία κοινοποιείται και στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ, στον ιστότοπο του Δήμου και στα αρμόδια όργανα.
Εμείς πρέπει να στείλουμε στον Οργανισμό Κτηματολογίου & χαρτογραφήσεων Ελλάδας
( Ο.Κ.Χ.Ε.) την ετήσια αναφορά πεπραγμένων όπως μας ζητήθηκε καθώς και να επικαιροποιήσουμε τον υφιστάμενο κατάλογο.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη  ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Στη συζήτηση τα μέλη τοποθετήθηκαν και είπαν ότι ο κατάλογος είναι ακριβής, δεν προστέθηκαν νέα γεωχωρικά δεδομένα. Επομένως θα επικαιροποιηθεί ως έχει.
Συζητήθηκε η θεματολογία της Ετήσιας Αναφοράς μεταξύ των μελών και αποφασίστηκε να συμπληρωθεί ανάλογα και να σταλεί στον ΟΚΧΕ.
Τα μέλη του Κ.Ο.Σ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη:
1.    τις Διατάξεις του Ν. 2690/1999
2.    Τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010

Αποφασίζουν Ομόφωνα

1.    Την αποστολή στον οργανισμό Κτηματολογίου & χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)  της έντυπης αναφοράς πεπραγμένων.
2.    Την επικαιροποίηση του υφιστάμενου καταλόγου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013


        H Πρόεδρος                         Τα μέλη

 Σαλονικίδου Ελευθερία

Διαβάστηκε 4460 φορές