Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης

** Ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά 16 / 9 /2013
Αριθμ.Πρωτ.: 277

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ


Έχοντας υπόψιν:
1.Το με αρ. πρωτ.606/670/48232/13-9-2013 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το οποίο γνωστοποιείται η αριθμ.802/171/5-9-2013 τροπολογία η οποία ψηφίσθηκε στις 10/9/2013 και αφορά τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ.5 του Ν. 1892/90 ,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 35 του Ν.3477/2007 (ΦΕΚ 130/2007 τ.Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ.Α΄).
3. Την περίπτωση γ΄ & 1 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010.
4. Το άρθρο 69 του Ν.4002/2011.
5. Την με αρ. πρωτ. 8920/6-3-2013 εγκ. του Υπ. Εσωτερικών.
6. Το άρθρο 6 του Ν.4076/2012.
7. Τις με αρ. 54/2013, απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας οι οποίες αφορούν προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ.έτος 2013-2014 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για τα παρακάτω σχολεία:

Α/Α        Σχολική Μονάδα                     Αίθουσες    Θέσεις
 1       ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ                    10                 1
 2       1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ               30                 2
 3           ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                     14                 1
 4       2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ               18                 1
 5                ΓΕΛ ΑΞΟΥ                              14                 1
 6       3οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                51                 3
          Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

 7      2ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                          18                1
 8      ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ       36                2
 9      1ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                         36                2
 10      ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ                   15                1
 11       1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ          17                 1
 12      1ο ΓΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ                     10                1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 20-9-2013 έως τις 27-9-2013 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Αίτηση
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έτους 2012 (Φωτ/φο) Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
3. Κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (φωτ/φο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε σχολική μονάδα

Οι πολίτες Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα ευρωπαίου πολίτη και οι πολίτες εκτός Ε.Ε. άδεια παραμονής και εργασίας

Πληροφορίες : τηλ. 23823 50845


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 4628 φορές