Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 7-2-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά   03-02-2014
Αριθμ. Πρωτ:6104
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Χατζηδημητρίου- Εθν. Αντίστασης, γωνία
Ταχ. Κώδικας: 581 00
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892                             
 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
 1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
 2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
 3)  Καζαντζίδης Σωκράτης, μέλος  της Ο.Ε
 4)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
 5)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
 6)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
 7) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
 8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
 9) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  07-02-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 67, 72 και 74 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 2.890,50€ για προμήθεια προστατευτικών κάγκελων επάλληλων κι ανοιγόμενων παραθύρων 1ου ορόφου του Λυκείου Αξού Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 2.952,00€ για κατασκευή κεραμοσκεπής Γενικού Λυκείου Κρ.Βρύσης
3. Διάθεση πίστωσης 8.000,00€ για προμήθεια υλικών (ξυλεία, τάβλες επικάλυψης, ασφαλτική μεμβράνη, ασφαλτικό κεραμίδι, επένδυση ραμποτέ, κολώνες ευρώπης, καρφιά κτλ) για την κατασκευή σκεπής Γενικού Λυκείου της Κρ.Βρύσης
4. Διάθεση πίστωσης 1.476,00€ για αποξήλωση παλιού λέβητα, τοποθέτησης νέου λέβητα, σύνδεσης στην κεντρική εγκατάσταση και τοποθέτησης νέας καμινάδας στο ΕΠΑΛ Κρ.Βρύσης του Δ.Πέλλας
5. Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
6. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2014
7. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2014
8. Καθορισμός κι έγκριση των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας (έργα αναρρόφησης)» Α.Μ.:25/2012, Πρ/μος:138.264,30€
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δ.Πέλλας», Πρ/μος:4.270.000,00€, Α.Μ.:97/2011
10. Διάθεση πίστωσης 9.281,53€ κι απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όψεων και κατασκευής μονωτικού κελύφους»
11. Διάθεση πίστωσης 4.517,05€ κι απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Ηλεκτρολογική μελέτη εφαρμογής για την ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης»
12. Διάθεση πίστωσης 2.943,50€ κι απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος σε ανοικτούς χώρους στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Δ.Πέλλας»
13. Διάθεση πίστωσης 14.730,30€ κι απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Ενεργειακή μελέτη εφαρμογής σχολικού κτιριακού συγκροτήματος»
14. Διάθεση πίστωσης 3.068,00€ κι απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Φυτοτεχνική μελέτη των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας και της εισόδου του οικισμού»
15. Εξέταση ενστάσεων κι έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας»  Α.Μ.28/2012, Πρ/μος:6.044.220,00€
16. Εξέταση ενστάσεων κι έγκριση ή μη πρακτικού Ι διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή ΕΕΛ  Δημ. Εν.Κύρρου», Α.Μ.6/2013, Πρ/μου:3.181.306,97€
17. Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:«Κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε.Μεγ. Αλεξάνδρου (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)»
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην DOMUS) στην Δημ. Κοιν. Κρύας Βρύση
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.3375Ακαι 3375 (ΟΣΚ Γιαννιτσών), 536 (ΟΣΚ Ασβεσταριού), 132 (ΟΣΚ Ελευθεροχωρίου), 1391 (Πενταπλατάνου) αγροτ. Δ.Κ. Γιαννιτσών
20. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.179 & 394 αγροτ. Τ.Κ. Αμπελιών
21. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 653 & 654 αγροτ. Τ.Κ. Πέλλας
22. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 48 αγροτ. Τ.Κ.Αγίου Λουκά
23. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.94, 85Δ αγροτ. Τ.Κ.Αγίου Λουκά
24. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 427-2, 427-18 αγροτ. Τ.Κ. Εσωβάλτων
25. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.427-17, 427-3, 427-13, 427-27, 427-10, 427-1 αγροτ. Τ.Κ. Εσωβάλτων
26. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.401, 163 Τ.Κ. Τριφυλλίου
27. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.  265 αγροτ. Τ.Κ. Τριφυλλίου
28. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρ. Δ.Κ. Πέλλας (όπως καταγράφονται στη συνημμένη απόφ. Συμβ. της Δ.Κ.Πέλλας)
29. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας (άγονες) για την εκμίσθωση αγρ. Δ.Κ. Πέλλας (όπως καταγράφονται στη συνημμένη απόφ. Συμβ. της Δ.Κ.Πέλλας)
30. Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρ. Τ.Κ. Εσωβάλτων
31. Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρ. Δ.Κ. Πέλλας(όπως καταγράφονται στη συνημμένη απόφ. Συμβ. της Δ.Κ.Πέλλας)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3714 φορές