Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-2-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά   07-02-2014
Αριθμ. Πρωτ:7320
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Χατζηδημητρίου- Εθν. Αντίστασης, γωνία
Ταχ. Κώδικας: 581 00
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892                             
 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
 1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
 2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
 3)  Καζαντζίδης Σωκράτης, μέλος  της Ο.Ε
 4)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
 5)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
 6)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
 7) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
 8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
 9) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
   

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  11-02-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 67, 72 και 74 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση ενστάσεων κι έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας»  Α.Μ.28/2012, Πρ/μος:6.044.220,00€
2. Εξέταση ενστάσεων κι έγκριση ή μη πρακτικού Ι διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή ΕΕΛ  Δημ. Εν.Κύρρου», Α.Μ.6/2013, Πρ/μου:3.181.306,97€

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3788 φορές