Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 25-2-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 25-2-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014
2)    Πρόταση Οικονομικής Επιτροπής για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης.
3)    Έγκριση της αριθμ. 12/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έτος 2013.
4)    Έγκριση της αριθμ. 24/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου  της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την δωρεάν παραχώρηση δύο οχημάτων της ΔΗΚΕΠΑΠ προς το Δήμο Πέλλας.
5)    Έγκριση ή μη της παράτασης της Α΄ φάσης της προμήθειας < εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού Δήμου Πέλλας>.
6)    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας < εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού Δήμου Πέλλας>.
7)    Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 63/2011.
8)    Κοινοποίηση της αριθμ. 9870/20114 απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου με τίτλο:  Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 63/2011.  
9)    Απευθείας αγορά τμήματος του αριθμ. 850 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Γαλατάδων για την διαπλάτυνση περιφερειακής οδού της Δ.Κ. Γαλατάδων.
10)    Δαπάνες επέκτασης φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
11)    Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας για το 2014.
12)    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησής του.
13)    Διαγραφή οφειλών.
14)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
15)    Κοπή δένδρων
16)    Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
17)    Διαγραφή λόγω μεταφορά επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.  
18)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 1ου και 18ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος
  • Εισηγητής του 2ου θέματος η Οικονομική Επιτροπή
  • Εισηγητής του και 3ου και 4ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
  • Εισηγητής του 5ου,6ου,7ου,8ου και 9ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου
  • Εισηγητής του 10ου θέματος ο Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
  • Εισηγητής του 11ου,12ου 13ου και 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.
  • Εισηγητής του 16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος  

 

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                                                ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3230 φορές