Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά  14/5/2014
Αριθμ. Πρωτ: 26236

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας  «περί οργάνωσης της  άρδευσης του Δήμου Πέλλας»
2. Την αριθμ. πρωτ. 2212/12-3-2014 , απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας -  Θράκης , που αφορά την έγκριση πρόσληψης υδρον0μέων άρδευσης στον Δήμο Πέλλας για το 2014.
3. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-3/15-4-1957 «περί της Αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων»
4. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο Δήμος Πέλλας  θα προσλάβει  είκοσι τρείς υδρονομείς (23) υδρονομείς για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας , για το έτος 2014 , συγκεκριμένα:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1) Τοπική Κοινότητα Αμπελιών – δύο (2) υδρονομείς

Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1) Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων – ένας (1) υδρονομέας.

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1) Τοπική Κοινότητα Γαλατάδων – δύο (2) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου – τρεις (3) υδρονομείς
3) Τοπική Κοινότητα Καρυώτισσας – ένας (1) υδρονομέας.
4) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου – ένας (1) υδρονομέας.
5) Τοπική Κοινότητα Δροσερού – ένας (1) υδρονομέας
6) Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου – Γυψοχωρίου – δύο (2) υδρονομείς.

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
1) Τοπική Κοινότητα Αραβησσού – τρεις (3) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Αξού – ένας (1) υδρονομέας.
3) Τοπική Κοινότητα Λάκκας – ένας (1) υδρονομέας
4) Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου – ένας (1) υδρονομέας
5) Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου – ένας (1) υδρονομέας.

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
1) Δημοτική Κοινότητα Πέλλας και Τοπική Κοινότητα Ραχώνας – ένας (1) υδρονομέας
2) Τοπική Κοινότητα Αγροσυκιάς – ένας (1) υδρονομέας
3) Τοπική Κοινότητα Δυτικού – ένας (1) υδρονομέας.

Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου ορίζεται, από 1 Μαίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων αντίστοιχα.

Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Πρόεδρο των παραπάνω Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας από 14/5/2014 μέχρι και 23/5/2014, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο του ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου.
4. Δημοτική Ενημερότητα
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο σύστημα Διαύγεια και στα αντίστοιχα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Στάμκος Γρηγόριος

Διαβάστηκε 3639 φορές