Απόφαση 460/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά  21/07/2014
Αριθμ. Απόφ.  460/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2.    Τις διατάξεις της παρ.1, περ. β’ του άρθρου 81και τις όμοιες της παρ.8 του άρθρου 83 του ν.3852/2010.
3.    Το από 28 Δεκεμβρίου 2010 πρακτικό ορκωμοσίας.
4.    Την με αριθ.πρωτ. 35471/27-06-2014 διαπιστωτική πράξη  Δημάρχου Πέλλας, σύμφωνα με την οποία, μετά το θάνατο του Προέδρου της Τ.Κ Λιπαρού Πασχώνη Ευάγγελου, ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης είναι το τακτικό μέλος Τόπκας Γεώργιος του Αθανασίου ο οποίος και καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου.
5.    Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/82006.
6.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Λιπαρού της Δ.Ε Μ.Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας.
7.    Την επιτακτική ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Λιπαρού της Δ.Ε. Μ.Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας, Τόπκα  Γεώργιο του Αθανασίου  για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων των εγγράφων.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας, να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου Πέλλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα και από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ   

Διαβάστηκε 3659 φορές