Πρόσληψη καθαρίστριας στο δημοτικό σχολείο Τριφυλλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά  2/9/2014
Αριθμ.Πρωτ.: 599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1.  Το με αρ. πρωτ.606/670/48232/13-9-2013 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το οποίο γνωστοποιείται η αριθμ.802/171/5-9-2013 τροπολογία η οποία ψηφίσθηκε στις  10/9/2013 και αφορά  τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και ισχύει και για το σχ. έτος 2014-15.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ.5 του Ν. 1892/90 ,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 35 του Ν.3477/2007 (ΦΕΚ 130/2007 τ.Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ.Α΄).
3. Την περίπτωση γ΄ & 1 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010.
4. Το άρθρο 69 του Ν.4002/2011.
5. Την με αρ. πρωτ. 8920/6-3-2013 εγκ. του Υπ. Εσωτερικών.
6. Το άρθρο 6 του Ν.4076/2012.
7. Την με αρ. 19/2014 αποφάση Προέδρου  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας η οποία αφορά προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ. έτος 2014-2015 για το Δημοτικό Σχολείο Τριφυλλίου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Σχολείο Τριφυλλίου.
 
α.α.    Σχολική Μονάδα                            Αίθουσες    Θέσεις       
1      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ         2              1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 3-9-2014 έως τις 9-9-2014 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι-εςείναι τα εξής:

1.  Αίτηση
2.  Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οικ. έτους 2014 (Φωτ/φο) . Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
3.  Κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (φωτ/φο)
4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.  Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας

Οι  πολίτες Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα ευρωπαίου πολίτη  και οι πολίτες εκτός Ε.Ε.  άδεια παραμονής και εργασίας.
Πληροφορίες : Ντάκα Αφροδίτη τηλ. 23823 50855 Κοκονά Στέλλα  23823 50820

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστηκε 4074 φορές