Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 12-11-2014 ημέρα Τετάρτη

Συνεδρίαση 1η:

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις  12-11-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266, 267  Ν. 3852/2010 καθώς και  τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση προϋπολογισμού  και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  οικονομικού έτους 2015  του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος


Συνεδρίαση 2η:

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 12-11-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της αριθμ. 68/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά στην ψήφιση του πρ/σμού του για το 2015.
2) Έγκριση της αριθμ. 69/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά το Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του για το 2015.
3) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Αραβησσού
4) Κοπή δένδρων.
5) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 3ου και 5ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος , ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Σκορδής Νικόλαος
Εισηγητής του 4ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3602 φορές