«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) Παιδικοί Σταθμοί

 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

καλεί μητέρες που ενδιαφέρονται να  εγγράψουν τα παιδιά τους  δωρεάν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πέλλας  για την περίοδο 2015-2016, να υποβάλλουν αίτηση  στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.
Η αίτηση συνοδευμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί από τις  5/8/2015 έως τις  18/8/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (COURIER)

(καταληκτική  ημερομηνία είναι 18.08.2015 και ώρα 14.00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς) στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε  κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ:
ΠΡΟΣ
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Τσιμισκή 27
54624 Θεσ /νικη
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)    

Οι μητέρες μπορούν να  προμηθεύονται αίτηση και να λαμβάνουν πληροφορίες καθώς και βοήθεια για τη συμπλήρωσή της και την αποστολή της από τις 27/7/2015, από τους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.
Επίσης, στις  ιστοσελίδες:
- www.eetaa.gr
- www.kedke.gr

Επίσης από 5/8/2015 – 18/8/2015 στα παρακάτω σημεία:

1

1ος Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών
από 5/8/2015 έως και 18/8/2015
ώρες από τις 8.00π.μ. – 2.00μ.μ.

Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά (περιοχή ΙΚΑ)
Τηλ. 23820 22503

2

2ος Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών
6/8/2015 & 7/8/2015
ώρες από τις 8.00π.μ. – 2.00μ.μ.

Β.Ρώμα 4, Γιαννιτσά
(Εθνική Τράπεζα)
Τηλ. 2382024804

3

3ος Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών
5/8/2015 & 7/8/2015
ώρες από τις 8.00π.μ. – 2.00μ.μ.

Στράντζης 16, Γιαννιτσά
(Παλιά Αγορά)
Τηλ. 23820 21313

4

Παιδικός Σταθμός Πενταπλατάνου
5/8/2015 & 6/8/2015 
ώρες από τις 8.00π.μ. – 2.00μ.μ.

Πενταπλάτανος, Γιαννιτσά
Τηλ. 23820 22030

5

Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων
από 5/8/2015 έως και 11/8/2015 
ώρες από τις 8.00π.μ. – 1.00μ.μ.

Γαλατάδες
Τηλ.2382041977

6

Παιδικός Σταθμός  Π. Πέλλας
6/8/2015 & 7/8/2015
ώρες από τις 8.00π.μ. – 2.00μ.μ.

Π. Πέλλα
Τηλ. 2382031836

7

Παιδικός Σταθμός  Μυλοτόπου
6/8/2015 & 7/8/2015
ώρες από τις 9.00π.μ. – 12.30μ.μ.

Μυλότοπος
Τηλ.23820 51246

8

Β΄Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης
από 6/8/2015 έως και 18/8/2015 
ώρες από τις 8.00π.μ. – 2.00μ.μ.

Κρύα Βρύση
Τηλ.23820 61226

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Την αίτηση συμπληρώνει και υπογράφει η ενδιαφερόμενη μητέρα ή ο πατέρας που έχει νόμιμα την επιμέλεια του παιδιού. Κάθε μητέρα/πατέρας υποβάλει μόνο μία αίτηση άσχετα με τον αριθμό των τέκνων (2 τέκνα - 1 μόνο αίτηση αλλά με δύο παραρτήματα). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μία φορά για κάθε φάκελο άσχετα με τον αριθμό των παιδιών. Η μητέρα/ο πατέρας μπορεί να επιλέξει έως 4 Παιδικούς Σταθμούς.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Από τις 5/8/2015 έως τις 18/8/2015 → ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΕΤΑΑ
13/9/2015 → Ανάρτηση πινάκων (ωφελούμενες, επιλαχούσες) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr
Από τις 8/9/2015 έως 10/9/2015 → ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

•    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για Μισθωτούς ΙΚΑ
1)    Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015
4)    Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη  της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα(δηλαδή υπογραφή της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρη ή μερική απασχόληση ,αορίστου ή ορισμένου χρόνου)στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει
5)    Αντίγραφο Αναγγελίας πρόσληψης όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης

•    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για ΤΕΒΕ
1)    Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015
4)    Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ
5)    Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
6)    Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα

•    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για ΟΓΑ
1)    Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015
4)    Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι κατά το τρέχον έτος

•  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1)    Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015
4)    Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

•   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΑΕΔ
1)    Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015
4)    Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ, η οποία έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία  δημοσίευσης της παρούσας υποβολής της αίτησης
5)    Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης του ΟΑΕΔ

•    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
1)    Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μεταφρασμένο)
3)    Άδεια  Παραμονής (μεταφρασμένο)
4)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015


•    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1)    Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)    Εκκαθαριστικό Εφορίας 2015
4)    Βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
(35% και άνω για μητέρα ή ανάδοχη μητέρα ή ένα από τα τέκνα ή 67% μόνο για τον σύζυγο)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! : ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ Ή ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ
ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

**** ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ : 2382022503 (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ : 08.00 – 14.00)
από 5/8/2015 έως τις 18/8/2015

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

1

ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά (περιοχή ΙΚΑ)
Τηλ. 23820 22503

2

ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β.Ρώμα 4, Γιαννιτσά
(Εθνική Τράπεζα)
Τηλ. 2382024804

3

ΓΡΑΦΕΙΟ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Στράντζης 16, Γιαννιτσά
(Παλιά Αγορά)
Τηλ. 23820 21313

4

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Εργατικές Κατοικίες , Γιαννιτσά
Τηλ. 23820 29322

5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Πενταπλάτανος , Γιαννιτσά
Τηλ. 23820 22030

6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Γαλατάδες
Τηλ. 2382041977

7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π. Πέλλα
Τηλ. 2382031836

8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Μυλότοπος
Τηλ. 23820 51246

9

ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Κρύα Βρύση
Τηλ. 23820 61226

10

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Άγιος Λουκάς
Τηλ. 23820 61026

11

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Ακρολίμνη
Τηλ. 23820 61026

12

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Παλαίφυτο
Τηλ. 23820 41977,
23820 43070

13

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ

Καρυώτισσα
Τηλ.23820 41226

14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

Αραβησσός
Τηλ. 23820 99181

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. : www.eetaa.gr
ή ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310-544731 ,544714
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος
Σκορδής Νικόλαος

Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ε.Ε.

paidikoi afisa

 

Διαβάστηκε 3658 φορές