Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-8-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
                                               

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  18-8-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Διάθεση πίστωσης 7.380,00€ για σύνταξη φακέλου  για την αδειοδότηση με άδεια χρήσης νερού των υφιστάμενων αρδευτικών δημοτικών γεωτρήσεων του Δ. Πέλλας
2.  Διάθεση πίστωσης 2.976,60€ για προμήθειες (πόρτες σιδήρου, σκέπαστρα σταθερά πολυκαρβονικά και λαμαρίνα για κάλυψη οροφής) σε δέκα πομώνες κι ένα πηγάδι Τ.Κ. Λάκκας του Δ.Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 5.651,90€ για προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλώσιμων για τις ανάγκες  λειτουργίας των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας
4.  Διάθεση πίστωσης 1.553,85€ για προμήθεια ειδών (κοιλοδοκών, κλειδαροσωλήνων, σωλήνων ΜΠΙΝΙ, λαμαρινών τραπεζοειδών κτλ.) για τις ανάγκες επισκευής των παλαιών σφαγείων Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας
5.  Διάθεση πίστωσης 1.493,71€ για επισκευή κάδων απορριμμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας
6.  Διάθεση πίστωσης 14.944,50€ για μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την επισκευή αγροτικών δρόμων Τ.Κ Αθύρων Δ.Πέλλας
7.  Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή WC στο Πνευματικό Κέντρο Ακρολίμνης», Α.Μ.:20/2015, Πρ/μού:12.582,14€
8.  Συμμόρφωση με την αριθ.24/2015 απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ. 152 του Ν.3463/2006 και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», Α.Μ.16/2014, Πρ/μου:20.009,76€ με ΦΠΑ»
9.  Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€
10.  Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της Κ/ξίας ¨ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. Α.Ε.-Κάρτας Γεώργιος του Σταύρου¨ κατά της αρ.218/2015 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3204 φορές