Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-11-2015

Συνεδρίαση 15ου Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 11-11-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τo μοναδικό θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 266, 267  Ν. 3852/2010 καθώς και  τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

 

Συνεδρίαση 16ου Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 11-11-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση παραχώρησης χώρου στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στα Γιαννιτσά για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της 5ης Παραμυθούπολης του Δήμου Πέλλας.
2) Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης του Δήμου Πέλλας στο Σύμφωνο Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών.
3) Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πέλλας.
4) Επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κάμπου Ν. Πέλλας Α.Ε, στο μέρος που του αναλογεί σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του, για την αμοιβή των εκκαθαριστών.
5) Έγκριση της αριθμ. 106/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την κατάρτιση και έγκριση του πρ/σμού της για το οικ. έτος 2016.
6) Έγκριση της αριθμ. 107/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της για το οικ. έτος 2016.
7) Έγκριση της αριθμ. 59/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά την έγκριση του πρ/σμού του για το 2016.
8) Έγκριση της αριθμ. 65/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το 2016.
9) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση της οδού Λεφάκη, εισόδου Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας, της Δ.Κ. Πέλλας Α.Μ.3/2012.
10) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
11) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας στην προγραμματική σύμβαση με την Π.Κ.Μ.- Π.Ε Πέλλας για την παραχώρηση μηχανημάτων.
12) Έγκριση της οριστικής  μελέτης του έργου με τίτλο: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας.
13) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιϊας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς Δ.Κ. Γιαννιτσών  Α.Μ. 20/2013.
14) Διαγραφή οφειλών
15) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
16) Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.  
17) Παράταση συμβάσεων προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης.
18) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
19) Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μέχρι τη λήξη του νέου ΕΣΠΑ.
20) Κοπή δένδρων.
21) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
22) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου,4ου 18ου και 22ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 5ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Μπαλτζίδης Κων/νος
Εισηγητής του 7ου και 8ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Σκορδής Νικόλαος
Εισηγητής από το 9ο μέχρι και το 13ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 14ου,15ου,16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 19ου θέματος ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Σεραίδης Πέτρος
Εισηγητής του 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εισηγητής του 21ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2959 φορές