Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-2-2016

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 23-2-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016.
2) Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2016.
3) Οργάνωση άρδευσης Δήμου Πέλλας για το 2016.
4) Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πέλλας.
5) Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
6) Έγκριση της αριθμ. 31/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ , που αφορά την κατάρτιση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (ΟΠΔ) 2016.
7) Έγκριση της αριθμ.28/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ , που αφορά την 1η αναμόρφωση πρ/σμού της για το 2016.
8) Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠΑΠ για το 2015.
9) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση πρανούς ΔΥΤ. Τάφρου του οικισμού Κρύας Βρύσης.
10) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα – Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου  - Ολυμπιονικών Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
11) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών.
12) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
13) Έγκριση ή μη για τη  διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) στα σημεία διασταύρωσής του με την περιφερειακή οδό Σταυρού – Γιαννιτσών ( C – 2258).
14) Επαναδημοπράτηση και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο « Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας» με κωδικό MIS 950055, Α.Μ 19/2014 , πρ/σμού: 99.999,00 €.
15) Διοικητική αποβολή για αυθαίρετη καταπάτηση δημοτικής έκτασης.    
16) Έγκριση για σύσταση ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου ΄΄ Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αστική Αναζωογόνηση – Πρόσκληση 2014 σε 50 Δήμους.
17) Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου Πέλλας  οικονομικού έτους 2016.
18) Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης ΄΄ 25ο Καρναβάλι 2016) στην Δ. Κ. Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
19) Κατακύρωση αποτελέσματος απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.
20) Παράταση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015.
21) Κατακύρωση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.
22) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων : α)  Δ.Κ. Γιαννιτσών , β) Τ.Κ. Παλαιφύτου,
23) Κοπή δένδρων.
24) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
25) Παραχώρηση χώρου 25 τ.μ. στη ΔΕΗ ,στο Ο.Τ 142γ για κατασκευή υποσταθμού.
26) Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησης.
27) Δημιουργία – διατήρηση – κατάργηση θέσεων περιπτέρων.
28) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου 18ου,22ου,24ου,25ου  26ου και 28ου ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 4ου και 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.
Εισηγητής του 5ου θέματος ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 6ου,7ου και 8ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Μπαλτζίδης Κων/νος.
Εισηγητής από το 9ο  μέχρι και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 17ου,19ου,20ου,21ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2112 φορές