Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-3-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 29-3-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
2)  Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, Προσαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης και τμημάτων ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3)  Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας.
4)  Έγκριση της αριθμ. 11/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά « Απολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας»
5)  Έγκριση της αριθμ. 12/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά « Απογραφή και Ισολογισμός έναρξης 1-1-2015 του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας».
6)  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΄΄ Ελλάδα  - FYROM 2014-2020΄΄ με τίτλο πράξης        ΄΄ Ενεργειακή αποδοτικότητα στη διασυνοριακή περιοχή ως ενδεικτικός δείκτης περιβαλλοντικής πολιτικής ΄΄ ( Energy efficiency in the border area as an indicative factor for environmental policy).
7)  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. « Ελλάδα – FYROM 2014- 2020» της πράξης με τίτλο     « Δίκτυο πόλεων με οθωμανικά μνημεία. Αναβιώνοντας τη Σολ – Κολ/ Εγνατία Οδό» ( network of Cities with Ottoman Monuments Reviving the Sol Kol/ Via Egnatia).
8)  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο « Χρήση καινοτόμων Πληροφοριακών συστημάτων στην διαχείριση νερού και φυτοπροστασία» ( Integratio of innovative information system in the decisions of water manafement and plant protection) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμμματος Συνεργασίας Interreg IPA ( Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας – ΜΠΒ ) ΄΄ Ελλάδα – FYROM’’.   
9)  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής, πρ/σμού: 310.000,00 € Α.Μ.10/2015.
10)  Έγκριση ή μη  παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού του Δήμου Πέλλας. ( Α.Μ. 17/2014).
11) Λύση σύμβασης λόγω λήξης της πράξης « Τεχνικής βοήθειας του Δήμου Πέλλας».
12) Παράταση ή μη διακοπής κυκλοφορίας Ανατολικής Περιφερειακής οδού Δ.Κ. Πέλλας.
13) Τροποποίηση της αριθμ. 171/2015 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας .
14) Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της αναλογίας παραχώρησης θέσεων περιπτέρων.
15) Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και καταβολή αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
16) Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου Πέλλας  οικονομικού έτους 2016.
17) Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης.
18) Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες προβολής και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Πέλλας.
19) Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων Δήμου Πέλλας έτους 2016.
20) Αίτημα μείωσης μισθώματος δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή πηγών Αραβησσού.
21) Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ηλεκτρονικής τερματικής συσκευής P.U.S, από την Τράπεζα Αττικής στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας.
22) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου  
23) Κοπή δένδρων.
24) Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων : α) Δ.Κ. Γιαννιτσών, β) Δ.Κ. Πέλλας , γ) Τ.Κ. Αμπελιών , δ) Τ.Κ. Πλαγιαρίου , ε) Τ.Κ. Τριφυλλίου.
25) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,6ου,7ου,8ου ,13ου,22ου 24ου και 25ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 15ου,16ου,17ου ,18ου , 19ου,20ου και 21ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος .
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Σεραϊδης Πέτρος
Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
Εισηγητής του 4ου και 5ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Σκορδής Νικόλαος.
Εισηγητής από το 9ο μέχρι και το 12ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σοφίας Χρήστος.
Εισηγητής του 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2284 φορές