Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-4-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 20-4-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015.
2)  Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
3)  Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015 .
4)  Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
5)  Έγκριση μέτρων που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας για το έργο:  Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί.
6)  Έγκριση μέτρων που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας για το έργο: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας.
7)  Κυκλοφοριακή ρύθμιση και εργοταξιακή σήμανση για εργασίες κατασκευής υπογείου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.
8)  Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 615.000,00 € Α.Μ. 21/2014.
9)  Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΑΠΗ Κρύας Βρύσης, Α.Μ. 18/2013
10)  Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πέλλας Ν. Πέλλας, Α.Μ. 11/2011.  
11)  Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου Πέλλας  οικονομικού έτους 2016.
12)  Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Πέλλας.  
13)  Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας για το 2016.
14)  Επιβολή δικαιώματος ενταφιασμού.
15)  Επιβολή ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών.
16)  Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο πρώην Δημαρχείο Πέλλας για την λειτουργία ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ.
17)  Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Καρυώτισσας
18)  Έγκριση διοργάνωσης της 6ης Ανθοέκθεσης 2016 του Δήμου Πέλλας
19)  Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
20)  Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις του Δήμου Πέλλας για τον Μάϊο 2016.   
21)  Διατήρηση ή μη θέσης περιπτέρου.
22)  Παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
23)  Ρύθμιση κυκλοφορίας στις οδούς Αριστοφάνους και Ίωνος Δραγούμη στα Γιαννιτσά.
24)  Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
25)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 17ου,18ου,19ου ,20ου και 25ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 11ο θέμα μέχρι και το 16ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Φάκκας Απόστολος
Εισηγητής του 3ου και 4ου θέματος ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 21ου,22ου και 23ου θέματος ο πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
Εισηγητής του 24ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2189 φορές