Οδηγίες για την εγγραφή νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

καλεί μητέρες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους δωρεάν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πέλλας για την περίοδο 2016-2017, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr , paidikoi.eetaa.gr

Η αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει
να αποσταλεί από τις 12/7/2016 έως τις 29/7/2016

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER)

(καταληκτική ημερομηνία είναι 29.07.2016 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς)

στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ :

ΠΡΟΣ
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας
Τσιμισκή 27
54624 Θεσ /νικη
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017)

Οι μητέρες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες καθώς και βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της από τις 13/7/2016 , από τους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.
Επίσης, στις ιστοσελίδες :
- www.eetaa.gr
- www.kedke.gr

Επίσης  από  12/7/2016 – 27/7/2016 στα παρακάτω σημεία:

1

1ος Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών

Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά (περιοχή ΙΚΑ) Τηλ. 23820 22503

2

2ος Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών

Β.Ρώμα 4 Γιαννιτσά (Εθνική Τράπεζα) Τηλ. 2382024804

3

3ος Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών

Στράντζης 16 (Παλιά Αγορά) Τηλ.23820 21313

4

Παιδικός Σταθμός Πενταπλατάνου

Πενταπλάτανος, Γιαννιτσά Τηλ. 23820 22030

5

Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων

Γαλατάδες Τηλ.2382041977

6

Παιδικός Σταθμός  Π. Πέλλας

Π. Πέλλα Τηλ. 2382031836

7

Παιδικός Σταθμός  Μυλοτόπου

Μυλότοπος Τηλ.23820 51246

8

Β΄Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης

Κρύα Βρύση Τηλ.23820 61226

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ :

Υποβολή αιτήσεων

12.7.2016 έως 29.7.2016

Προσωρινά αποτελέσματα

17.8.2016

Υποβολή ενστάσεων

18.8.2016 έως 22.8.2016

Οριστικά αποτελέσματα

24.8.2016

Εγγραφή στις δομές – υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές

24.8.2016 έως 1.9.2016

ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για Μισθωτούς ΙΚΑ

 1. Εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσης» (που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας 2016 (για το φορολογικό έτος 2015 δηλ. για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015)
 5. Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή υπογραφή της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρη ή μερική απασχόληση ,αορίστου ή ορισμένου χρόνου)στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για Αυτοαπασχολούμενους

 1. Εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσης» (που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας 2016 (για το φορολογικό έτος 2015 δηλ. για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015)
 5. Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ
 6. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για ΟΓΑ

 1. Εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσης» (που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας 2016 (για το φορολογικό έτος 2015 δηλ. για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015)
 5. Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 1. Εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσης» (που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας 2016 (για το φορολογικό έτος 2015 δηλ. για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015)
 5. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, η οποία έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας υποβολής της αίτησης
 6. Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο
 3. Άδεια Παραμονής μεταφρασμένο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 1. Εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσης» (που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας 2016 (για το φορολογικό έτος 2015 δηλ. για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015)
 5. Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή /και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ ( βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο , με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας)
 6. Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της , απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ ( βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο , με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας)

**** ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ : 2382022503 (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ : 08.00 – 14.00 )

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

1

ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά (περιοχή ΙΚΑ) Τηλ. 23820 22503

2

ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β.Ρώμα 4 Γιαννιτσά (Εθνική Τράπεζα) Τηλ. 2382024804

3

ΓΡΑΦΕΙΟ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Στράντζης 16 (Παλιά Αγορά) Τηλ.23820 21313

4

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Εργατικές Κατοικίες, Γιαννιτσά Τηλ. 23820 29322

5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Πενταπλάτανος, Γιαννιτσά Τηλ. 23820 22030

6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Γαλατάδες Τηλ.2382041977

7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π. Πέλλα Τηλ. 2382031836

8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Μυλότοπος Τηλ.23820 51246

9

ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Κρύα Βρύση Τηλ.23820 61226

10

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Άγιος Λουκάς Τηλ.23820 61026

11

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Ακρολίμνη Τηλ.23820 61026

12

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Παλαίφυτο Τηλ. 23820 41977, 23820 43070

13

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ

Καρυώτισσα Τηλ.23820 41226

14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

Αραβησσός Τηλ. 23820 99181

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. :
www.eetaa.gr

ή ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-544731, 544714 Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΛΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.


Διαβάστηκε 2040 φορές