Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-01-2017

Γιαννιτσά, 19-01-2017
Αριθμ. Πρωτ:2016
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 23-01-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση απόφασης Δημάρχου για κατάθεση Ανακοπής κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» και κατά του από 10-12-2016 κατασχετηρίου εγγράφου του ΕΤΑΑ, εις χείρας τρίτου
2.Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017
3.Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.1/2017, Πρ/μου: 198.063,65€
4.Παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς του έργου: «Κατασκευή εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» (Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:2.823.722,83€ με ΦΠΑ) κι ανανέωση της εγγυητικής επιστολής
5.Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2018 φορές