Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-03-2017

        

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 23-3-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
2)    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
3)    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
4)    Εκλογή δύο (2) μελών της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μόνο όταν επιλαμβάνεται πειθαρχικά θέματα.
5)    Παραίτηση – Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ.
6)    Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας για το 2017.
7)    Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας για το 2017.
8)    Υποβολή πρότασης για την συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης ( ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ( ΑΗΕΕ) στις περιφέρειες Αττικής ( EL30)και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52)στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE: Ανάπτυξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.
9)    Επικαιροποίηση της αριθμ. 125/2016 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά την ρύθμιση κυκλοφορίας στις οδούς Αριστοφάνους και Ίωνος Δραγούμη στην Δ.Κ. Γιαννιτσών.
10)    Έγκριση μέτρων που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας για το έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης.
11)    Έγκριση εργασιών υποβιβασμού στάθμης κρασπέδου για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου α ) σε κλειστό χώρο στάθμευσης επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη -3 στα Γιαννιτσά και β) σε Συνεργείο αυτοκινήτων και κατάστημα που εδρεύει στο Ο.Τ 29 ( Α.Ο.226) στην Τ.Κ. Αραβησσού.
12)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιίας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς Α.Μ. 2/2015, πρ/σμού: 60.000,00 €
13)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια τ.κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 245.431,28 €.
14)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποπεράτωση Βιβλιοθήκης και Πινακοθήκης Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 1/2014, πρ/σμού: 222.392,65 €.
15)     Έγκρισή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Κρασπέδωση στην Τ.Κ. Αραβησσού , Α.Μ. 35/2015, πρ/σμού: 12.607,50 €  
16)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
17)    Διαγραφή οφειλών
18)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
19)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
20)    Υποβολή κατάστασης – έκθεσης υλοποίησης Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
21)    Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας για το 2017.
22)    Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος ( καφενείου) στην Τ.Κ. Λιπαρού.
23)    Παραχώρηση χρήσης τμήματος 30 τ.μ. αγροτεμαχίου Τ.Κ. Καρυώτισσας για την δημιουργία γεώτρησης πλήρωσης ψεκαστικών μηχανημάτων.
24)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Δ.Κ. Γιαννιτσών, β) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου.
25)    Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης, λόγω πράξης εφαρμογής.   
26)    Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Προμήθειας εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλας για το κτίριο Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Πέλλας και έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το παραπάνω έργο , πρ/σμού: 87.472,08 €.
27)    Παράταση της αριθμ. πρωτ. 53821/2016 σύμβασης με την εταιρεία ATS INTEGRATOR IKEμε κόστος 760,00 € με ΦΠΑ ανά μήνα και για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών ( έως τις 30/9/2017) ‘η μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του « Μητρώου Πολιτών» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση .
28)    Έγκριση μεταβάσεων  Δημάρχου στην Αθήνα.
29)    Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και του 12ου Διεθνή Μαραθώνιου , Μέγας Αλέξανδρος.
30)     Οικονομική ενίσχυση :α) του Μορφωτικού – Περιβαλλοντικού Ομίλου Πέλλας ΄΄ Η Αρχαία Πέλλα΄΄ και β) του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Πέλλας ΄΄ Η Ανατολική Ρωμυλία΄΄.   
31)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
32)    Αίτημα αλλαγής κατηγορίας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
33)    Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
34)    Τροποποίηση της αριθμ. 289/2012 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3879/2010.
35)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου,4ου,5ου,6ου,7ου ,16ου,24ου,29ου,30ου και 35ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 17ου,18ου,19ου,20ου,21ου,22ου,23ου,25ου,26ου 27ου και 28ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 31ου,32ου και 33ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εισηγητής του 34ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Γυριχίδης Ιωάννης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1565 φορές