Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-03-2017

Γιαννιτσά, 17-03-2017
Αριθμ. Πρωτ:9786
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε..                                                   

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  21-03-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
4. Διάθεση πίστωσης 1.527,88€ για προμήθεια  σιδηρού υλικού (κοιλοδοκοί, λαμαρίνες, σωλήνες κτλ.) για τις ανάγκες του γκαράζ Γιαννιτσών και του Γκαράζ Κρύας Βρύσης του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 3.926,33€ για προμήθεια ειδών ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Δ.Πέλλας  
6. Διάθεση πίστωσης 1.238,76€ για προμήθεια ειδών ένδυσης (μπουφάν, φόρμα ψύχους) για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 12.672,80€ για υπηρεσία διενέργειας ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης 146 παιδικών χαρών (έλεγχος και τεχνική έκθεση ελλείψεων) του Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 1.986,48€ για υπηρεσία επισκευής 45 κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 5.774,70€
10. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2017» Πρ/μος: 29.998,62€, Αριθ. Μελέτης: 7/2017
11. Διάθεση πίστωσης, ανάθεσης της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ.Πέλλας για το έτος 2017, Α.Μ6/17 Πρ.:70.957,76€
12. Διάθεση πίστωσης, ανάθεσης της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.8/2017, Πρ/μού: 70.107,97€
13. Εξέταση συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στον ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.1/2017, Πρ/μου: 198.063,65€
14. Έγκριση ή μη πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.1/2017, Πρ/μου: 198.063,65€
15. Συμπλήρωση της αριθ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αγ. Λουκά του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 1/2017 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Αγ. Λουκά)
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 120 αγροτεμαχίου Τ.Κ.Λιπαρού του Δ.Πέλλας
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 526 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αξού του Δ.Πέλλας
19. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 2,29στρ. από το αριθ. 483 αγροτεμάχιο καθώς και τμήματος 4στρ. από το αριθ. 1212 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
20. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1535 φορές