Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 03-05-2017

Γιαννιτσά, 28-4-2017
Αριθμ. Πρωτ:15337
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 03-05-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση ανακοπής κατά της από 11/4/2017 κατάσχεσης εις χείρας της «ATTICA BANK Α.Ε.», ως τρίτης, του Ηλία Τσακίρη του Νικολάου
2. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Διάθεση πίστωσης 5.550,56€ για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας  Πρασίνου του Δ.Πέλλας (χώροι πρασίνου πάρκων, πλατειών, πεζοδρόμων και δρόμων)
4. Εξέταση της αριθμ.πρωτ.:14466/25-4-2017 ένστασης της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ κατά της αριθ. 62/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
5. Εξέταση της αριθμ.πρωτ.:14530/25-4-2017 ένστασης της εταιρίας με την επωνυμία Μ.Μιχαηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της αριθ. 62/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.8/2017, Πρ/μού: 70.107,98€»
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.1/2017, Πρ/μου: 198.063,65€
8. Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών  για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Πέλλας», Α.Μ.3/2017 Πρ/μου:87.472,08€ με ΦΠΑ
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αγ. Λουκά του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 1/2017 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Αγ. Λουκά)
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 120 αγροτεμαχίου Τ.Κ.Λιπαρού του Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 526 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αξού του Δ.Πέλλας
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 2,29στρ. από το αριθ. 483 αγροτεμάχιο καθώς και τμήματος 4στρ. από το αριθ. 1212 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
13. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ.3044 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Πέλλας του Δ.Πέλλας
14. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθ. 1192α αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αξού  του Δ.Πέλλας
15. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.191 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αμπελειών του Δ.Πέλλας

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1573 φορές