Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-07-2017

Γιαννιτσά, 24-7-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 28398
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 28-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έξέταση της από 18/07/2017 υποβλειθήσας ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ένστασης του οικονομικού φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της υπ΄αριθ.124/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-2018», Α.Μ.11/2017, Πρ/μού:73.942,44€ με το ΦΠΑ

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1696 φορές