Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη – φόρους - εισφορές & πρόστιμα

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας ανακοινώνει ότι με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017 δύνανται να ρυθμίζονται οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών έως και την 30/11/2017.

Ειδικότερα:

Οφειλές προς τον Δήμο δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

  • Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Πέλλας (Δ/ση οικονομικού γραφείο 13 και στα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα) έως 30/11/2017.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά όχι μόνο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη προς τον Δήμο, αλλά και οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι την 30/09/2017.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :

  • 23823 50834 === Δ.Ε Γιαννιτσών
  • 23823 51212-224 === Δ.Ε Κρύας Βρύσης
  • 23823 51421 === Δ.Ε Κύρρου
  • 23823 51314-315 === Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • 23823 51784 === Δ.Ε Πέλλας

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 1325 φορές