Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-09-2017

Γιαννιτσά, 11-9-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 35012
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 15-09-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.412,61€ για επισκευή 32 κάδων απορριμμάτων του Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφλατοστρωμένων δρόμων Δ.Πέλλας, έτους 2017» Α.Μ.15/2017, Πρ/μού:15.314,00€
3. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου κτίσματος στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών» Α.Μ.11/2017, Πρ/μου:89.295,73€ (με το ΦΠΑ)
4. Εξέταση της αριθ.πρωτ.:34067/5-9-2017 ένστασης του Δημήτριου Κοτσανίδη κατά της αριθμ.154/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
5. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1316 φορές