Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3-10-2017

Γιαννιτσά, 29-9-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 38181
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  03-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.  Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.580,00€ για μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις αποψιλώσεις και κλαδεύσεις υψηλών, επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων Δ.Πέλλας
4.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 803,43€ για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων για ανάγκες Υπηρ. Πρασίνου Δ.Πέλλας (χώροι πρασίνου Τ.Κ. Πλαγιαρίου, Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, Δημ. Κυνοκομείου Γιαννιτσών)
5.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.337.39€ για προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Πέλλας (χώροι πρασίνου σε γήπεδα, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές Δ.Ε. Γιαννιτσών)
6.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.215,20€ για προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος τύπου τοίχου για τις ανάγκες του Δημ. Κατ/τος της Τ.Κ. Ραχώνας του Δ.Πέλλας
7.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 380,12€ για προμήθεια κι εγκατάσταση μαρμάρινης πλάκας στα Νεκροταφεία Μητρόπολης Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
8.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου» Α.Μ.13/2017, Πρ/μος: 250.000,00€
9.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: «Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης (3ο χλμ), Α.Μ.8/2017, Πρ/μος: 216.633,52€
10.  Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου» Α.Μ.13/2017, Πρ/μος: 250.000,00€
11.  Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου για το έργο: «Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης (3ο χλμ), Α.Μ.8/2017, Πρ/μος: 216.633,52€
12.  Παράταση ισχύος των προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012
13.  Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Πέλλας» Α.Μ.3/2017 Πρ/μου: 87.472,08€ με ΦΠΑ.

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1275 φορές