Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 03-11-2017

Γιαννιτσά, 26-10-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 42718
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 03-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Συζήτηση περί προσαρμογής ή μη  του σχεδίου προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 του Δ.Πέλλας με την αρ. πρωτ.: 867/29.09.2017 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
3. Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.990,88€ για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης αδέσποτων σκύλων Δ.Πέλλας
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 16.578,80€ για την επισκευή δύο αντλιοστασίων στο Δ.Πέλλας
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.811,43€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τσιμενταύλακα και γέφυρας στην Δ.Ε. Κρ. Βρύσης»
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.962,61€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Τοποθέτηση κρασπέδων στο Τσαλί Δ.Ε. Γιαννιτσών»
8. Έγκριση η μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Πέλλας» Α.Μ.3/2017 Πρ/μου:87.472,08€ με ΦΠΑ
9. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.5/2017 Πρ/μου:70.675,66€ με ΦΠΑ
10. Έγκριση ή μη Πρακτικού (Ιβ)  εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρίας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο:«Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012»
11. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή «ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου», Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€
12. Μερική ανάκληση της αριθμ. 99/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
13. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.91/2017 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Γιαννιτσών)
14. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Πέλλας  Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.9/2017 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Πέλλας)
15. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 247 και 248 αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Δυτικού Δ.Πέλλας
16. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμημάτων έκτασης 5.257,60τμ. και 3.915τμ. από το αριθμ. 1516στ αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
17. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 23στρ. από το αριθ.394 αγροτ., τμήματος έκτασης 2,7στρ. από το αριθμ.543 αγροτ. καθώς και του αρίθμ. 179 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αμπελειών Δ.Πέλλας
18. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αρίθμ. 14, 427-2 και 427-18 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Εσωβάλτων Δ.Πέλλας
19. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρίθμ.1825Κ αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αθύρων Δ.Πέλλας
20. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρίθμ.401 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Τριφυλλίου Δ.Πέλλας
21. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρίθμ.48 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αγίου Λουκά Δ.Πέλλας
22. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1232 φορές