Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-11-2017

Γιαννιτσά, 17-11-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 45997
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»


    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  22-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.662,40€ για την προμήθεια σιδηρού και λοιπού υλικού για την επισκευή κάδων απορριμμάτων της Υπηρ. Καθαριότητας Δ.Πέλλας
3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 470,01€ για προμήθεια ειδών (ενισχυτής μικροφωνικός 150W, κεφαλή με χοάνη 16΄΄, καλώδιο 2Χ1,5) για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ν.Πέλλας Δ.Πέλλας
4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 18.500,00€ για την υπηρεσία μεθοδολογικής προσέγγιση  και οικονομοτεχνικής αξιολόγησης αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στο Δ.Πέλλας
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για σχεδιασμό κι οργάνωση της αίθουσας των ψηφιακών προβολών για την έκθεση με τίτλο «στη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που θα υλοποιηθεί στη Δημοτική αίθουσα πλησίον Δημοτ. Κατ/τος Πέλλας
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.625,08€ για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες κατασκευής στεγάστρου στα νεκροταφεία Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 69.901,12€ για την επισκευή των αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Πέλλας (μετά από βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου)
8.    Απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τσιμενταύλακα και γέφυρας στην Δ.Ε. Κρ. Βρύσης»
9.    Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τοποθέτηση κρασπέδων στο Τσαλί Δ.Ε. Γιαννιτσών»
10.    Επικύρωση η μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφλατοστρωμένων δρόμων Δ.Πέλλας, έτους 2017» Α.Μ.15/2017
11.    Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθμ.1136  αγροτεμάχιο έκτασης 4,044στρ. Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
12.    Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθμ.1320Γ  αγροτεμάχιο έκτασης 15στρ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1180 φορές