Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στις 11-12-2017

Γιαννιτσά, 06-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 48898
Πληροφορίες: Ιωαννίδου Ζ.                                              
Τηλέφωνο: 2382350810

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
3. Την με αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 κατεπείγουσα εγκύκλιο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
4. Την με αριθ. πρωτ. 8039/14-11-2017 κατεπείγουσα εγκύκλιο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
5. Την με αριθ. 693/8-12-2015 απόφαση Δημάρχου Πέλλας «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πέλλας».

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ. σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Πέλλας με θέματα:

1) “Συντονισμός Δράσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων”.
2) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πέλλας.

Η παρουσία των μελών του συντονιστικού κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1374 φορές